SDS Magnolia

Środowiskowy Dom Samopomocy "MAGNOLIA"

INFORMACJA
DLA UCZESTNIKÓW i OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
dla OSÓB z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
„MAGNOLIA” w OPOLU

 

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 803) od dnia 30 maja 2021 r. korzystanie z usług środowiskowych domów samopomocy będzie nieodpłatne. Decyzje administracyjne o skierowaniu i odpłatności wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, w części dotyczącej odpłatności wygasną z mocy prawa z dniem 30 maja 2021 r.

 


 

 

 

Narodowy Spis Powszechny
Od dnia 1 kwietnia br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest co 10 lat. Spis jest obowiązkowy i wszystkie osoby zamieszkałe w kraju są zobowiązane do samodzielnego spisania się poprzez aplikację na stronie spis.gov.pl W przypadku trudności można spisać  się przez telefon dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w urzędzie miasta przy wsparciu pracownika merytorycznego (bliższe informacje, w tym lokalizacja punktów samospisu na stronie https.://bip.um.opole.pl/?id=46253). W oparciu o wyniki spisu opracowuje się plany rozwojowe i określa potrzeby zdrowotne, edukacyjne, mieszkaniowe oraz dotyczące zabezpieczenia społecznego. Są one także podstawą do określenia dotacji i subwencji oraz podziału środków unijnych. Poprzez udział w spisie mieszkańcy uzyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

 

 

 

 

DRODZY UCZESTNICY, RODZICE I OPIEKUNOWIE
Od dnia 19 kwietnia 2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” będzie świadczył usługi dla uczestników.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz pracownikom placówka będzie funkcjonowała w oparciu o wewnętrzną Procedurę bezpieczeństwa dotyczącą organizacji pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu/szerzeniu się zakażenia SARS-CoV-2 opracowaną na podstawie wskazań zawartych w Rekomendacjach przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

           Dyrekcja i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                                                                                 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu

 
 

 

DRODZY UCZESTNICY, RODZICE I OPIEKUNOWIE
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że:
w okresie od dnia 23 marca 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu zostaje zawieszona.
W powyższym okresie przebywanie Uczestników w naszym Domu nie będzie możliwe. Pracownicy Domu zapewnią Państwu wsparcie, pozostając w codziennym kontakcie telefonicznym. O wszelkich zmianach dotyczących działalności ŚDS będziemy Państwa informować na bieżąco.
W przypadku pytań, wątpliwości czy problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 774745021 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                                                                                                                 Dyrekcja i pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                                                                                 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu

 

 

 

 

 
DRODZY UCZESTNICY, RODZICE I OPIEKUNOWIE
 
Od dnia 1 czerwca 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” będzie świadczył usługi dla uczestników.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz pracownikom placówka będzie funkcjonowała w oparciu o wewnętrzną Procedurę bezpieczeństwa dotycząca organizacji pracy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu w zakresie przeciwdziałania wystąpieniu/szerzeniu się zakażenia SARS-CoV-2 opracowaną na podstawie wskazań zawartych w Rekomendacjach przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                 Środowiskowego Domu Samopomocy

                                                                                                                                 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

                                                                                                                                 "Magnolia" w Opolu

                                                                                                                                 Aleksandra Kędzierska-Buczyńska

 


 

 

 

Projekt pt. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu  realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

 

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane  będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

Usługi opiekuńcze specjalistyczne adresowane będą do 50 osób niesamodzielnych zrekrutowanych przez ŚDS „Magnolia” głównie dotyczą osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, osób przewlekle psychicznie chorych, z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera. Usługi będą miały na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, jak: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów, udział w terapiach muzycznych, plastycznych, ukierunkowanych głównie na rehabilitację pamięci, orientacji czy funkcji językowych.

 

Wsparciem projektu zostanie objętych również 50 opiekunów faktycznych opiekujących się osobami niesamodzielnymi przebywającymi na co dzień w ŚDS „Magnolia”. W tym zakresie zaplanowano organizację wyjazdowych warsztatów szkoleniowych. Wyjazdowe warsztaty będą odbywać się w weekendy, w trakcie nich opiekunowie faktyczni będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów (specjalistów psychologii, psychiatrii, terapeutów). Uzupełnieniem wsparcia dla opiekunów faktycznych będzie udział tych osób w poradnictwie psychologicznym w celu podniesienia jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

W związku z potrzebą dodatkowego wsparcia osób niesamodzielnych oraz mieszkańców miasta w wyniku trwającej epidemii koronawirusa, by pozostały w domu i w ten sposób nie były narażone na ryzyko zakażenia zaplanowano w ramach projektu działania (dzięki dodatkowym środkom uzyskanym na rzecz działań przeciwdziałających skutkom epidemii Sars COV-2 realizowanym w ramach projektu). W tym zakresie zakupiono środki odkażające i dezynfekujące, środki ochrony osobistej  oraz zlecono usługę dezynfekcji pomieszczeń obu budynków ŚDS „Magnolia”.

 

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

 

Całkowite koszty projektu: 12 268 154,58 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 11 593 406,07 zł

 

 


Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” w Opolu to placówka dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pięknie wyremontowany obiekt spełnia nie tylko wymogi architektoniczne, ale przede wszystkim daje swobodę uczestnikom, dotyczącą udziału w zajęciach, a terapeutom umożliwia realizację szerokiej gamy zajęć. Prócz zajęć określonych w ustawie o środowiskowych domach „ Magnolia” realizuje szeroką działalność, mającą na celu integrację osób niepełnosprawnych z najbliższym otoczeniem. Celem ośrodka jest przybliżenie problemów swoich uczestników, a także umożliwienie im sprawnego i pełnowartościowego funkcjonowania w społeczności lokalnej. W związku z tym ośrodek organizuje szereg przedsięwzięć integracyjnych, do których zapraszani są również mieszkańcy miasta i uczestnicy innych ośrodków wsparcia, działających na terenie miasta Opola i poza nim.