Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy "Magnolia" w Opolu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

    Multimedia (nie posiadają napisów dla osób niesłyszących)
    Skanowane dokumenty, które mają odzwierciedlać rzeczywisty dokument pomimo tego, iż są zapisane w formacie PDF umieszczone są tam jako grafika.
    Staramy się, aby mimo wszystko pliki dostępne w serwisie były odczytywane przez programy wspomagające, może się jednak zdarzyć, że jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Wyłączenia

    Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
    Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT (nie są one w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo).
    Treści będące w naszym posiadaniu, które nie zostały przez nas lub na naszą rzecz wytworzone bądź przez nas nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której nie jesteśmy uprawnieni.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia".
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Telefon: 774745021

Każdy ma prawo:

    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Opola
    Adres: Rynek - Ratusz
    45-015 Opole
    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    Telefon: 774511800

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" przy ul. Dambonia 3

Wejście do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" typu A i B znajduje się na parterze. Po prawej stronie drzwi zewnętrznych umieszczony jest dzwonek, pozwalający na przywołanie pracownika placówki. Na parterze oraz pierwszym piętrze mieszczą się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnie posadzek i podłóg pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami są równe, pozbawione progów, uskoków i pojedynczych stopni. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie na parterze i pierwszym piętrze znajdują się tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń, w sposób wizualny i dotykowy (tyflografika), wraz z legendą w alfabecie Braille'a. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna, umożliwiająca kontakt z osobami niedosłyszącymi.

 Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" przy ul. Stoińskiego 8

Wejście do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" typu C znajduje się na wysokim parterze. Do budynku prowadzą schody, przy których znajduje się platforma do transportu osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie drzwi zewnętrznych umieszczony jest dzwonek, pozwalający na przywołanie pracownika placówki. Na parterze oraz pierwszym piętrze mieszczą się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Powierzchnie posadzek i podłóg pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami są równe, pozbawione progów, uskoków i pojedynczych stopni. Budynek wyposażony jest w windę schodową dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie na parterze i pierwszym piętrze znajdują się tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń, w sposób wizualny i dotykowy (tyflografika), wraz z legendą w alfabecie Braille'a. W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna, umożliwiająca kontakt z osobami niedosłyszącymi. 

Informacje dodatkowe
Ułatwienia

W ramach strony dostępne jest menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala to na szybką zmianę wyglądu strony ułatwiającą jej przeglądanie dla osób słabowidzących. Znajdują się tam:

    przełącznik zmiany na "tryb nocny"
    przełącznik zmiany kontrastu
    przełącznik zmiany układu strony
    przełącznik zmiany rozmiaru czcionki

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych: Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.
Inne informacje i oświadczenia

Pracownicy ŚDS "Magnolia" przechodzą regularne szkolenia w zakresie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

Istnieje ponadto możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w placówce. Chęć skorzystania z usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłej. Wzór wniosku do pobrania poniżej. Wypełniony wniosek należy przesłać pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia", ul. Dambonia 3, 45-860 Opole lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 wniosek_o_zapewnienie_tlumacza_jezyka_migowego.pdf