INFORMACJA

DLA OPIEKUNÓW UCZESTNIKÓW

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY dla OSÓB z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI „MAGNOLIA” w OPOLU

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu realizuje zadanie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Zadanie będzie polegało na realizacji wsparcia dla opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w formie pobytu całodobowego dla tych osób w ośrodku wsparcia lub placówce zapewniającej całodobową opiekę. Program przewiduje limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego. Zadanie realizowane będzie do 31.12.2022 r.

Ta forma wsparcia przysługuje w przypadku:

  • zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną,
  • sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

         W przypadku zainteresowania skorzystaniem z ww. wsparcia, należy kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym MOPR w Opolu z rejonu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby pozostającej pod Państwa opieką.

         Dane kontaktowe do odpowiednich rejonów opiekuńczych znajdują się na stronie www.mopr.opole.pl w zakładce strefa klienta – rejony opiekuńcze.