baner

Projekt pt. „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.
Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projQektu realizowane będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
Usługi opiekuńcze specjalistyczne adresowane będą do 50 osób niesamodzielnych zrekrutowanych przez ŚDS „Magnolia” głównie dotyczą osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, osób przewlekle psychicznie chorych, z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera. Usługi będą miały na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, jak: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów, udział w terapiach muzycznych, plastycznych, ukierunkowanych głównie na rehabilitację pamięci, orientacji czy funkcji językowych.
Wsparciem projektu zostanie objętych również 50 opiekunów faktycznych opiekujących się osobami niesamodzielnymi przebywającymi na co dzień w ŚDS „Magnolia”. W tym zakresie zaplanowano organizację wyjazdowych warsztatów szkoleniowych. Wyjazdowe warsztaty będą odbywać się w weekendy, w trakcie nich opiekunowie faktyczni będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów (specjalistów psychologii, psychiatrii, terapeutów). Uzupełnieniem wsparcia dla opiekunów faktycznych będzie udział tych osób w poradnictwie psychologicznym w celu podniesienia jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi.
W związku z potrzebą dodatkowego wsparcia osób niesamodzielnych oraz mieszkańców miasta w wyniku trwającej epidemii koronawirusa, by pozostały w domu i w ten sposób nie były narażone na ryzyko zakażenia zaplanowano w ramach projektu działania (dzięki dodatkowym środkom uzyskanym na rzecz działań przeciwdziałających skutkom epidemii Sars COV-2 realizowanym w ramach projektu). W tym zakresie zakupiono środki odkażające i dezynfekujące, środki ochrony osobistej oraz zlecono usługę dezynfekcji pomieszczeń obu budynków ŚDS „Magnolia”.
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Całkowite koszty projektu: 12 268 154,58 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 11 593 406,07 zł (94,50%)

baner