Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję,:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” w Opolu z siedzibą przy ul. Dambonia 3; 45-860 Opole, tel.: 77 474 50 21, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora ŚDS „Magnolia”

Inspektor ochrony danych:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących:

 • przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ŚDS „Magnolia”
 • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych

pod numerem tel.: 77 44 61 103, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adresem Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17, 45-082 Opole

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu świadczenia usług oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6. ust. 1 lit. a RODO)

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • podmioty, które na podstawie podpisania stosownych umów przetwarzają dane, których Administratorem jest ŚDS „Magnolia”.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania do ŚDS „Magnolia” a po tym czasie przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • prawo do ich usunięcia (w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsekwencja niepodania danych osobowych:

Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało niemożnością przyjęcia do ŚDS „Magnolia”.

W przypadku wyrażenia zgody podanie danych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizowania celów do których zgoda jest potrzebna.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, nie będą podlegały profilowaniu.